Ïîèñê ïî ñàéòó

 

 

11-àÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà "Õëåáíîå è êîíäèòåðñêîå äåëî"

  


Êàêèå ðóáðèêè æóðíàëà "Õëåáîïåê" âàñ áîëüøå âñåãî èíòåðåñóþò?:

Âñå (315)

Ñîáûòèÿ è ôàêòû (156)

Ïðîèçâîäñòâî (476)

Íàóêà è òåõíîëîãèè (294)

Îáîðóäîâàíèå (484)

Cûðüå è èíãðåäèåíòû (309)

Àêòóàëüíàÿ èíôîðì (62)

Íîâîñòè (35)

Âûñòàâêè (97)

  

Æóðíàë "Õëåáîïåê" — ïóòåâîäèòåëü â ñôåðå õëåáîïå÷åíèÿ è êîíäèòåðñêîãî ïðîèçâîäñòâà          
Îòçûâû

Îñòàâüòå ñâîé îòçûâ â ãîñòåâîé êíèãå

 

Ââåäèòå çàùèòíûé êîä:*


 

Èìÿ:*

E-mail:

Ìíåíèå:*

    * - ïîëÿ îáÿçàòåëüíûå äëÿ çàïîëíåíèÿ.

 

1. N / 22:17 / 24 îêòÿáðÿ 2015 ã.
Íå ìîãó ïîíÿòü âîò ÷òî: ïî÷åìó î÷åíü ÷àñòî áûâàåò, ÷òî õëåá/áàòîí, ïðèíåñåííûé èç ìàãàçèíà íåâîçìîæíî îòðåçàòü - îí òóò æå ïðåâðàùàåòñÿ â êðîøêè. Ãîâîðÿò - ýòî ïîòîìó, ÷òî â áåëîðóññêîé ìóêå ìàëî êëåéêîâèíû. Ïî÷åìó â õëåáå ñòàëî ìíîãî õèìèè. ß íå õî÷ó ïîêóïàòü õëåá ñ õèìèåé, à âûáîðà - íåò. Ñàìîìó òåïåðü ïå÷ü õëåá? Ïî÷åìó â õëåáå ïîïàäàþòñÿ ìåëêèå êàìóøêè, à îäíàæäû ÷óòü íå ñëîìàë çóá - â õëåáå áóëûæíèê äèàìåòðîì ñàíòèìåòð îêàçàëñÿ. Íà õëåáîçàâîäå ãîâîðÿò, ÷òî ó íèõ òàêîå ñèòî ïëîõîå - íå îòñåèâàåò... Ìíå êàæåòñÿ, òåì, êòî çà õëåá ïëàòèò äåíüãè, êàê-òî íåèíòåðåñíî, èç-çà ÷åãî â õëåáå - ïåñîê. È ïî÷åìó íà ôîíå âñåãî ýòîãî Ìîðãóíîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà, ê.ò.í., äîöåíò, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÐÓÏ «Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé öåíòð Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè ïî ïðîäîâîëüñòâèþ» âñþäó çàÿâëÿåò, ÷òî áåëîðóññêèå ïðîäóêòû íàòóðàëüíûå è êà÷åñòâåííûå? Ëþäè õîäÿò â ìàãàçèí è îòëè÷íî âèäÿò, ÷òî áåëîðóññêèå ïðîäóêòû - ýòî îáû÷íàÿ ñèíòåòèêà, ñîñòîÿùàÿ èç ìíîãî÷èñëåííûõ çàìåíèòåëåé...

2. Yurij / 22:21 / 1 îêòÿáðÿ 2015 ã.
Çäðàâñòâóéòå!!!
Ïî÷åìó ó Âàì íå òî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ïîâîäó ðàçðÿäîâ?
Ó Íàçàðóêà Þðèÿ 5 ðàçðÿä.

3. Zhanar Sadykova / 21:05 / 2 îêòÿáðÿ 2014 ã.
Çäðàâñòâóéòå Îëüãà,

ïèùåò Âàì ðåäàêöèÿ æóðíàëà Õëåá è Âûïå÷êà èç Ãàìáóðãà. Ïî äîãîâîðó ñîòðóäíè÷åñòâà ìû îáìåíÿëèñü ðåêëàìíûìè áàíåðàìè íà Âåá-ñòðàíèöàõ. Ìîæåòå ëè Âû ïðèñëàòü íàì íîâûé áàííåð. Ñòàðûé áàííåð ìû õîòåëè áû óáðàòü èç îíëàéí ðåæèìà, òàê êàê ñðîêè âûñòàâêè óæå ïðîøëè.

Áóäó æäàòü Âàøåãî îòâåòà! Ñïàñèáî!

Ñ óâàæåíèåì,
Æàíàð

4. Iwona Golec / 4:18 / 9 èþëÿ 2014 ã.
Dzien Dobry
Jestem organizatorem wyjazdow dla polskich piekarzy, cukiernikow i mlynarzy.
wspolpracuje ze Stowarzyszneiem Rzemieslnikow Piekarstwa RP i z Panem Henrykiem Piesiewiczem.
Chcialabym skontaktowac sie z bialoruska piekarnia, ktora moglaby przyjac polska grupe piekarzy, cukiernikow i pokazac bialoruskie wypieki,
Czy mozecie pomoc i polecic duza piekarnie w ok. Minska, ktora przyjmie polska grupe piekarzy ?
Bede wdzieczna za odpowiedz.
Iwona Golec

5. àðóòþí / 3:47 / 26 ÿíâàðÿ 2014 ã.
õîòèì òàêóþ ïå÷ü á.ó ìû íàøëè íî íàäî ïåðåäåëàòü íà ýëåêòðè÷åñòâî òàê êàê íåò ãàçà. ýòî âîçìîæíî?

6. Svetlana / 20:50 / 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
Óâàæàåíûå äàìû è ãîñïîäà!

Ïðåäëàãàþ óñëóãè ïåðåâîä÷èêà ñ/íà íåìåöêèé ÿçûê íà âûñòàâêå âûïå÷êè â Ìþíõåíå â ñåíòÿáðå 2012.
Îêàæó ïîìîùü â âûáîðå è áðîíèðîâàíèè îòåëÿ â Ìþíõåíå è â ðåøåíèè îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ.
Ïðåäîñòàâëÿþ êðóãëîñóòî÷íóþ ïîääåðæêó ïî òåëåôîíó.

Ñâåòëàíà Ôèøåð,
Ïåðåâîä÷èê íåìåöêîãî ÿçûêà

+49 8716877435
+49 1787044979

7. Àëåêñàíäð / 0:20 / 22 äåêàáðÿ 2011 ã.
Íè÷åãî íå ñêàæó î æóðíàëå à âîò ãëàâíûé ðåäàêòîð ïîíðàâèëàñü.

Âñåãî ñîîáùåíèé : 47

← ïðåäûäóùàÿ | ñëåäóþùàÿ →
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Ãëàâíàÿ | Î íàñ | Ïîäïèñêà | Ðåêëàìà | Íàøè ïàðòíåðû | Âûñòàâêè | Îòçûâû